ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่  
 
 
 
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 คำเเถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่
 โครงสร้างองค์กร
 อำนาจหน้าที่ของ อปท.
 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
 
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองสวัสดิการเเละสังคม
 การขึ้นทะเบียนผุ้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยฯ
 แนะนำการชำระภาษี
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 มาตรการป้องกันการรับสินบน
 งานสาธารณสุข
 
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  กองสวัสดิการสังคม
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 คู่มือปฏิบัติงาน
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี 2561-2564
 ควบคุมภายใน
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.236.84.188    
 
ศูนย์โควิด-19 จังหวัดบุรีรัมย์
 
สภาพเศรษฐกิจ
______________________________________________________________________________________________
สภาพเศรษฐกิจ
 

เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น

พื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ มีเนื้อที่ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ประมาณ 38,080 ไร่ หรือ 61 ตารางกิโลเมตร โดยแยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่

บ้าน

เนื้อที่ (ไร่)

ขนาดพื้นที่

1

บ้านสวายตางวน

3,915

1

2

บ้านหนองใหญ่

3,159

5

3

บ้านดอนยอง

2,535

8

4

บ้านหนองกับ

3,695

3

5

บ้านหนองไผ่

3,025

6

6

บ้านหนองตราด

1,400

14

7

บ้านกระทุ่ม

3,460

4

8

บ้านอาเกียน

3,700

2

9

บ้านคูขาด

1,090

15

10

บ้านตะแบก

1,729

10

11

บ้านสวายเดิม

1,702

11

12

บ้านหนองบัว

1,664

12

13

บ้านโนนพลวง

2,582

7

14

บ้านสมเจริญ

1,500

13

15

บ้านน้อยชลประทาน

1,050

16

16

บ้านพิชัยพัฒนา

1,874

9

ข้อมูลด้านการเกษตร

ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ ได้ดังนี้

- ทำนา ร้อยละ 70

- ปลูกอ้อย ร้อยละ 10

- ปลูกมันร้อยละ 10

- ปลูกยาง ร้อยละ 5

- อื่นๆ ร้อยละ 5

ข้อมูลด้านแหล่งน้ำการเกษตร

แหล่งน้ำในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ส่วนใหญ่เป็น ลำห้วย หนอง คลอง สระ แหล่งน้ำที่ใช้ทำการเกษตรในแต่ละปีจะไม่เพียงพอสำหรับทำการเกษตร จะใช้น้ำจากธรรมชาติ คือ น้ำฝน

ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค)

แหล่งน้ำที่นำมาใช้เพื่ออุปโภคบริโภคในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ เช่น น้ำฝนจากธรรมชาติ บ่อน้ำดื่มธรรมชาติ

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

การนับถือศาสนา

ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ นับถือศาสนาพุทธทั้งหมด คิดเป็น 100% โดยมีวัดและสำนักสงฆ์ที่ใช้ประกอบศาสนกิจจำนวน 9 แห่ง ดังนี้

วัด

1. วัดบ้านสวายตางวน ตั้งอยู่ที่ บ้านสวายตางวน หมู่ที่ 1 มี พระอาจารย์ธวัชชัย สุทสีโล

เป็นเจ้าอาวาส

2. วัดบ้านหนองใหญ่ ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 2 มี พระอธิการบุญชอบ วุฑฒิธมฺโม

เป็นเจ้าอาวาส

3. วัดบ้านหนองกับ ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองกับ หมู่ที่ 4 มี พระครูวิบูลสีลพรต เป็นเจ้าอาวาส

4. วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียนตั้งอยู่ที่ บ้านอาเกียน หมู่ที่ 8 มี พระอธิการสารุณ กุสโล

เป็นเจ้าอาวาส

5. วัดป่าพิชัยประชาสรรค์ ตั้งอยู่ที่ บ้านพิชัยพัฒนา หมู่ที่ 16 มี พระทอน ปญฺญาคโม

เป็นเจ้า อาวาส

สำนักสงฆ์

1. สำนักสงฆ์บ้านหนองตราด ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองตราด หมู่ที่ 6 มี พระกาจ ธมฺมวิริโย

เป็นเจ้าสำนักสงฆ์

2. สำนักสงฆ์ป่าแสงธรรมสิริราช ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองตราด หมู่ที่ 6 มี พระคูน คุณสมฺปญฺโณ

เป็นเจ้าสำนักสงฆ์

3. ที่พัก สงฆ์ป่าโคกกระสัง ตั้งอยู่ที่ บ้านดอนยอง หมู่ที่ 3 มีพระมหาวิเชียร จกฺกวโร

เป็นเจ้าสำนักสงฆ์

4. สำนักสงฆ์ป่าสามัคคีบ้านดอนยอง ตั้งอยู่ที่ บ้านดอนยอง หมู่ที่ 3 มีพระจุม จนฺทวํโส

เป็นเจ้าสำนักสงฆ์

วัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ดังนี้

1. ชื่อประเพณี ลอยกระทง ประมาณเดือน พฤศจิกายน

กิจกรรมสังเขป มีการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประกวดนางนพมาศ ประกวดขบวนแห่กระทงจัดทำกระทงประกวดแข่งขันกันแต่ละหมู่บ้าน ฯลฯ

2. ชื่อประเพณี สงกรานต์ ประมาณเดือน เมษายน

กิจกรรมสังเขป มีการจัดงานสงกรานต์ในส่วนราชการและจัดงานในแต่ละชุมชน และที่

วัด รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ และรดน้ำขอพรจากพระสงฆ์

3. ชื่อประเพณี แห่เทียนเข้าพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม

กิจกรรมสังเขป มีการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาระหว่าง หน่วยงานราชการ เช่นองค์การบริหารส่วนตำบล โรงเรียน หมู่บ้านเพื่อถวายเทียน จำพรรษา ณ ที่วัดในเขตตำบลหนองใหญ่ โดยมีตัวแทนจากหน่วยงาน และกลุ่มต่างๆ ร่วมกัน

4. ชื่อประเพณี งานวันออกพรรษา ประมาณเดือน ตุลาคม

กิจกรรมสังเขป จะมีการจัดงานที่วัดต่างๆ ในตำบลหนองใหญ่ โดยมีประชาชนหรือชาวบ้านร่วมกันจัดงาน มีมหรสพฉลอง และมีการละเล่นต่าง เพื่อหารายได้เข้าวัด ฯลฯ

5. ชื่อประเพณี โดนตา ประมาณเดือน กันยายน - ตุลาคม

กิจกรรมสังเขป มีการจัดงานทำบุญอุทิศให้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ

ภาษาถิ่น

ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ มีการใช้ภาษาถิ่นหลายภาษา เช่น ภาษาไทย ภาษาเขมร ภาษาลาว 

 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4466-6077 , โทรสาร 0-4466-6077

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบเวอร์ชันล่าสุดของ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 11 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต..