ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่  
 
 
 
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 คำเเถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่
 โครงสร้างองค์กร
 อำนาจหน้าที่ของ อปท.
 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
 
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองสวัสดิการเเละสังคม
 การขึ้นทะเบียนผุ้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยฯ
 แนะนำการชำระภาษี
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 มาตรการป้องกันการรับสินบน
 งานสาธารณสุข
 
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  กองสวัสดิการสังคม
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 คู่มือปฏิบัติงาน
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี 2561-2564
 ควบคุมภายใน
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.238.174.50    
 
ศูนย์โควิด-19 จังหวัดบุรีรัมย์
 
สภาพทางสังคม
______________________________________________________________________________________________
สภาพทางสังคม
 

สภาพทางสังคม

ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ มีโรงเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง คือ โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ โรงเรียนบ้านหนองกับ และโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ซึ่งมีจำนวนเด็กนักเรียน ในปีการศึกษา พ.ศ. 2559 ดังนี้

โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 บ้านสวายตางวน

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

.1

12

11

23

.2

10

14

24

.3

14

14

28

.4

10

13

23

.5

9

8

17

.6

19

14

33

อนุบาล 1

19

10

29

อนุบาล 2

15

9

24

รวม

108

93

201

โดยมีนายจเด็จ ผนิตรัตนากร เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนบ้านหนองกับ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 บ้านหนองกับ

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

.1

8

12

20

.2

2

6

8

.3

9

6

15

.4

9

8

17

.5

7

6

13

.6

6

12

18

อนุบาล 1

8

6

14

อนุบาล 2

3

5

8

รวม

52

61

113

โดยมีนายบุญเพ็ง อินห้างหว้า เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 บ้านหนองไผ่

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

.1

6

12

18

.2

5

5

10

.3

3

12

15

.4

10

9

19

.5

14

10

24

.6

11

17

28

อนุบาล 1

11

18

29

อนุบาล 2

11

9

20

รวม

71

84

163

โดยมีนางจรรยา กีรตินิตยา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองใหญ่

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

.1

20

37

57

.2

26

27

53

.3

26

21

47

.4

20

28

48

.5

28

20

48

.6

20

29

49

.1

30

23

53

.2

34

17

51

.3

31

23

54

อนุบาล 1

20

21

41

อนุบาล 2

13

21

34

รวม

268

267

535

โดยมีนายอรรถพล สระสงคราม เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในการดูแล จำนวน 4 ศูนย์ ดังนี้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองกับ (ถ่ายโอนจากกรมศาสนา)

ตั้งอยู่ บ้านหนองกับ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

จำนวนเด็กเล็ก พ.. 2558

จำนวนเด็กเล็ก พ.. 2559

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

13

19

32

16

19

35

มีผู้ดูแลเด็กเล็ก จำนวน 2 คน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองใหญ่ (ถ่ายโอนจากกรมศาสนา)

ตั้งอยู่ บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

จำนวนเด็กเล็ก พ.. 2558

จำนวนเด็กเล็ก พ.. 2559

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

30

39

69

32

43

75

มีผู้ดูแลเด็กเล็ก จำนวน 2 คน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวายตางวน (องค์การบริหารส่วนตำบลจัดตั้งเอง)

ตั้อยู่ บ้านสวายตางวน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

จำนวนเด็กเล็ก พ.. 2558

จำนวนเด็กเล็ก พ.. 2559

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

21

16

37

25

24

49

มีผู้ดูแลเด็กเล็ก จำนวน 2 คน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ (องค์การบริหารส่วนตำบลจัดตั้งเอง)

ตั้งอยู่ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

จำนวนเด็กเล็ก พ.. 2558

จำนวนเด็กเล็ก พ.. 2559

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

23

22

45

18

25

43

มีผู้ดูแลเด็กเล็ก จำนวน 2 คน

การสาธารณสุข

พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ มีสถานพยาบาลให้บริการทางด้านสาธารณสุขในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองใหญ่ (สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีหนองใหญ่) ตั้งอยู่เลขที่ 120 หมู่ที่ 2 บ้านหนองใหญ่ โดยมีบุคลากรดังนี้

นายไกรฤกษ์ ยานรัมย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฯ

นายหัสชัย ฉันทดารา อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลสตึก

นางสาวภาวิณี พรมนัส พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

นางขวัญเรือน สมงาม เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน

นางสาวศิริพร แสงมา เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

นายสุนทร เพชรกระโทก นักวิชาการสาธารณสุข

นายเวชสุขันธ์ ชมพูพื้น นักการแพทย์แผนไทย

นายสุนทร เจริญรัมย์ ผู้ช่วยเหลือคนไข้

นายถาวร ชะรุมรัมย์ ผู้ช่วยเหลือคนไข้

นางยุวดี เจริญรัมย์ พนักงานแพทย์แผนไทย

นางสาวสินัญญา บาลโสง เจ้าพนักงานธุรการ

นางรัตนาวลี วงศ์น้ำคำ พยาบาลวิชาชีพ

นางประยูร บุญเบ้า พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

นางสำรวย เจริญรัมย์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

นายอัครเดช สุมา เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ มีรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง จำนวน 1 คัน

5. ระบบบริการพื้นฐาน

การคมนาคม

การคมนาคมขนส่งในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลหนองใหญ่ และระหว่างตำบล ในปัจจุบันนับว่ามีความสะดวกขึ้นมาก เพราะได้มีการพัฒนาถนนหลายสาย ทำให้การติดต่อไปมาภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ และตำบลใกล้เคียงสะดวกขึ้น

ทางรถยนต์

- ระยะทางจากจังหวัดบุรีรัมย์ – อบต. หนองใหญ่ 31 กิโลเมตร

- ระยะทางจากอำเภอสตึก – อบต. หนองใหญ่ 30 กิโลเมตร

ถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

สภาพถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ การคมนาคมขนส่งในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลหนองใหญ่ และระหว่างตำบล ในปัจจุบันนับว่ามีความสะดวกขึ้นมากเพราะได้มีการพัฒนาถนนหลายสาย ทำให้การติดต่อไปมาภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ และตำบลใกล้เคียงสะดวกขึ้น

การไฟฟ้า

หน่วยงานซึ่งให้บริการไฟฟ้าแก่ประชาชนใน เขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

การประปา

ประชาชนในตำบลหนองใหญ่ ได้รับการบริการด้านการประปาจากการประปากรมอนามัย จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 4 บ้านหนองกับ หมู่ที่ 14 บ้านสมเจริญ และหมู่ที่ 10 บ้านตะแบก ประปาจากกรมทรัพยากรน้ำซึ่งบริหารจัดการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่จำนวน 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 2 บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านดอนยอง หมู่ที่ 12 บ้านหนองบัว และหมู่ที่ 13 บ้านโนนพลวง ประปาจากกรมทรัพยากรน้ำซึ่งบริหารจัดการคณะกรรมการหมู่บ้านอีกจำนวน 12 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านสวายตางวน หมู่ที่ 11 บ้านสวายเดิม หมู่ที่ 15 บ้านน้อยชลประทาน และหมู่ที่ 9 บ้านคูขาด หมู่ที่ 5 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 8 บ้านอาเกียน หมู่ที่ 6 บ้านหนองตราด หมู่ที่ 7 บ้านกระทุ่ม และหมู่ที่ 16 บ้านพิชัยพัฒนา

โทรศัพท์

ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ (โทรศัพท์มือถือ)

การสื่อสาร

ระบบโทรคมนาคม หมายถึง ระบบการสื่อสารที่มีการให้บริการ เช่น โทรศัพท์และการสื่อสารอื่น ฯ ดังต่อไปนี้

การไปรษณีย์โทรเลข

ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ซึ่งมีระยะทางสัญจรระหว่างอำเภอและจังหวัดค่อนข้างลำบาก ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ได้รับการบริการด้านไปรษณีย์สาขาย่อยมาติดตั้ง เพื่อให้บริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ และประชาชนบริเวณใกล้เคียง (เฉพาะไปรษณียากร) จำนวน 1 แห่ง

หน่วยงานที่มีข่ายวิทยุสื่อสารในพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ มีเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่จำนวน 1 เครื่อง ชนิดมือถือ 14 เครื่อง ชนิดติดตั้งบนรถ จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4466-6077 , โทรสาร 0-4466-6077

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบเวอร์ชันล่าสุดของ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 11 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต..