ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่  
 
 
 
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 คำเเถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่
 โครงสร้างองค์กร
 อำนาจหน้าที่ของ อปท.
 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
 
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองสวัสดิการเเละสังคม
 การขึ้นทะเบียนผุ้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยฯ
 แนะนำการชำระภาษี
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 มาตรการป้องกันการรับสินบน
 งานสาธารณสุข
 
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  กองสวัสดิการสังคม
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 คู่มือปฏิบัติงาน
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี 2561-2564
 ควบคุมภายใน
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.215.180.226    
 
ศูนย์โควิด-19 จังหวัดบุรีรัมย์
 
คำเเถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่
______________________________________________________________________________________________
คำเเถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่
 

คำแถลงนโยบาย

ของนายณัฏฐ์คเณศ วรไกรปัญญาพงศ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

เมื่อวันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช 2555

*************************************

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 มาตรา 58/5 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ นั้น ซึ่งกระผมได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ เมื่อวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พุทธศักราช 2551 ที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 30 เดือน ตุลาคม พุทธศักราช 2555

บัดนี้ กระผมได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ โดยยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย แบบมีส่วนร่วมในระบบสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขและครอบคลุมถึงแนวนโยบายตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทยเสร็จสิ้นแล้วและขอนำเรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ผู้ทรงเกียรติได้ทราบถึงเจตนารมณ์และความมั่นคงในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประชาชนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลหนองใหญ่ทุกคน

ขณะนี้ ตำบลหนองใหญ่ของเรายังต้องได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ อีกหลายด้าน เพื่อให้ประชาชนตำบลหนองใหญ่ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สมกับที่ได้เสียสละเวลา ไปทำหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดี โดยไปใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

เพื่อให้ตำบลหนองใหญ่ มีความเจริญก้าวหน้าเกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน และมีการพัฒนาไปเป็นอย่างต่อเนื่อง กระผมในฐานะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ จึงขอแถลงนโยบายสำหรับเป็นแนวทางในการบริหารงานโดยจำแนกเป็นด้าน ๆ ดังต่อไปนี้

1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางดังนี้
1.1 ดำเนินการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนทุกสาย ทั้งเส้นทางหลักและเส้นทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน โดยจะปรับปรุงให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งปี
1.2 ก่อสร้างและปรับปรุงระบบน้ำอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค เพื่อการเกษตรให้ครอบคลุมทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ

1.3 ขยายการบริการไฟฟ้าสาธารณะ พัฒนาระบบจำหน่วยไฟฟ้าสาธารณะให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

1.4 ก่อสร่างและปรับปรุงระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ

1.5 ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่

2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

จะส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้กับประชาชน ทุกระดับโดยจะส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชนในระดับรากฐานของตำบล โดยมีแนวทางดังนี้

2.1 ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

2.2 ส่งเสริมให้ประชาชน ได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่

ราษฎรในท้องถิ่น

2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มสตรี เยาวชน และกลุ่มอาชีพต่างๆ ที่มีอยู่ในตำบลหนองใหญ่ให้มีการบริหารจัดการอย่างมีระบบ ให้ต่อเนื่องและยั่งยืน

2.4 ส่งเสริมให้เกษตรลดต้นทุนการผลิตเพื่อพัฒนาสินค้าการเกษตรให้มีคุณภาพดี

3. นโยบายด้านสังคม

จะทำให้ตำบลหนองใหญ่เป็นชุมชนที่ปลอดภัย น่าอยู่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้

3.1 ส่งเสริมการสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่ และสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของชุมชน

3.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในตำบล

3.3 ให้การการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

3.4 สนับสนุนกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล

4. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็ง ตลอดจน

สร้างระบบสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนชาวตำบลหนองใหญ่ ให้ประชาชนชาวตำบลหนองใหญ่ มีสุขภาพแข็งแรงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ และจะบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ตำบลหนองใหญ่เป็นตำบลที่มี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้

4.1 ส่งเสริมระบบสาธารณสุขมูลฐานให้มีความเข้มแข็ง

4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในตำบลหนองใหญ่ มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ

โรคภัยต่างๆ พร้อมทั้งให้สามารถป้องกันโรคติดต่อ และปฐมบทพยาบาลเบื้องต้นได้

4.3 เฝ้าระวัง ติดตาม สถานการณ์โรคระบาดที่อาจเกิดขึ้นในเขตตำบล

4.4 พัฒนาศักยภาพของหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน (1669) ให้พร้อมต่อการให้บริการประชาชน

4.5 รณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนชาวตำบลหนองใหญ่ เห็นคุณค่า หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.6 ส่งเสริมการปลูกป่าชุมชน

4.7 พัฒนาระบบจัดเก็บ และกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้มีประสิทธิภาพ

4.8 ปรับปรุง ภูมิทัศน์และทรัพยากรธรรมชาติให้คงสภาพสวยงาม

                   4.9 ควบคุมกิจการที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพของประชาชนในตำบลหนองใหญ่

5. นโยบายด้านด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา

จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษา พัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของชุมชนส่งเสริมการกีฬา ส่งเสริมจริยธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่น และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้

5.1 พัฒนาและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมของเด็ก ก่อนเข้าสู่วัยเรียน

5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบ ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในตำบลหนองใหญ่

5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบ ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาแห่งชาติ

5.4 สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองใหญ่

5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับโรงเรียน ระดับหมู่บ้านและระดับตำบลเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด

5.6 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของตำบล

5.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและบำรุงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงานของท้องถิ่น

6. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร

จะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้

6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

6.2 ปฏิรูปการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพองค์กรให้สอดคล้องกับทิศทางการทำงาน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

6.3 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วยการบิหารงานเชิงรุก เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยตรง

6.4 ให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม และทั่วถึง

6.5 วางระเบียบการปฏิบัติราชการเพื่อให้การบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การกำหนดนโยบายตามที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ได้วางอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง ทั้ง 6 ด้านที่ได้แถลงต่อสภาจะไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นจริงได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน หน่วยงานและส่วนราชการทุกส่วนในพื้นที่ พนักงานและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ และที่สำคัญอย่างยิ่งคือประชาชนชาวตำบลหนองใหญ่ ในฐานะที่กระผมได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในตำบลหนองใหญ่ ที่เลือกกระผมเข้ามาทำหน้าที่นายองค์การบริหารส่วนตำบล

ดังนั้น ในระยะเวลา 4 ปี ต่อจากนี้ กระผมจะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานขอความร่วมมือจากทุกท่านและทุกหน่วยงาน เพื่อพัฒนาตำบลหนองใหญ่ให้มีความเจริญในทุกด้าน ให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ว่า “รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน งานอาชีพมั่นคง ประชาชนมีคุณภาพ” และตามที่กระผมได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไปแล้วนั้น

ณัฏฐ์คเณศ วรไกรปัญญาพงศ์ (นายณัฏฐ์คเณศ วรไกรปัญญาพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

16 พฤศจิกายน 2555

 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4466-6077 , โทรสาร 0-4466-6077

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบเวอร์ชันล่าสุดของ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 11 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต..